Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą obejmująca rok budżetowy 2002 przeprowadzona została w dniach od 29 grudnia 2003 r. do 15 marca 2004 r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Joannę Dolatkowską i Karolinę Kubiak-Lejman.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 7 kwietnia 2004 r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 1 czerwca 2004 r. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zastrzeżeń nie wniesiono.