Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Czarnków obejmująca rok budżetowy 2002 przeprowadzona została w dniach od 18 grudnia 2003 r. do 19 marca 2004 r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Iwonę Dąbrowską i Lucynę Gil.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 8 kwietnia 2004 r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 4 czerwca 2004 r. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zastrzeżeń nie wniesiono.