Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie obejmująca rok budżetowy 2002 przeprowadzona została w dniach od 7 listopada 2003 r. do 2 kwietnia 2004 r. przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Hannę Kubiś.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 23 kwietnia 2004 r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 19 czerwca 2004 r. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zastrzeżeń nie wniesiono.