Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Konin obejmująca rok budżetowy 2002 przeprowadzona została w dniach od 9 grudnia 2003r. do końca I kwartału 2004r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Józefa Sochę, Elżbietę Zarębską, Renatę Konowałek i Stanisława Kamockiego.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 6 kwietnia 2004r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 4 czerwca 2004r. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zastrzeżeń nie wniesiono.