Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta i Gminy Pogorzela obejmująca rok budżetowy 2002 przeprowadzona została w dniach od 9 grudnia 2003r. do 2 kwietnia 2004r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Marlenę Przybylak i Małgorzatę Okrent.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 16 kwietnia 2004r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 9 czerwca 2004r. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zastrzeżeń nie wniesiono.