Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Chodów obejmująca rok budżetowy 2003 przeprowadzona została w dniach od 25 marca 2004r. do 28 kwietnia 2004r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Renatę Konowałek, Wiesławę Dzióbczyńską i Romana Świstunia.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 29 kwietnia 2004r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 22 czerwca 2004r. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zastrzeżeń nie wniesiono.