Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Godziesze Wielkie obejmująca rok budżetowy 2003 przeprowadzona została w dniach od 17 marca 2004r. do 10 maja 2004r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Ewę Jakubowską, Halinę Łuczak i Beatę Przybylską.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 13 maja 2004r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 1 lipca 2004r. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zastrzeżeń nie wniesiono.