Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Koło obejmująca rok budżetowy 2003 przeprowadzona została w dniach od 25 marca 2004r. do 13 maja 2004r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Józefa Sochę, Elżbietę Zarębską i Annę Baranowską.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 18 maja 2004r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 5 lipca 2004r. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zastrzeżeń nie wniesiono.