Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta i Gminy Wronki obejmująca rok budżetowy 2002 przeprowadzona została w okresie od II kwartału 2003r. do II kwartału 2004r. przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Marię Bratkowską.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 7 maja 2004r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 5 lipca 2004r. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zastrzeżeń nie wniesiono.