Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta i Gminy Nekla obejmująca rok budżetowy 2002 przeprowadzona została w dniach od 15 października do 30 grudnia 2003r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Mariolę Dobrowolską-Wrotecką i Romana Świstunia.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 31 grudnia 2003r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 1 marca 2004r. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zastrzeżeń nie wniesiono.