Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 lipca 2004r. z kontroli kompleksowej za 2003r.