Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 sierpnia 2004r. z kontroli kompleksowej za 2003r.