Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 listopada 2004 r. z kontroli kompleksowej za 2003 r.