Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 grudnia 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r.