Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 stycznia 2006 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r.