Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 stycznia 2006 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r.