Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 sierpnia 2004 r. z kontroli doraźnej w zakresie stanu zadłużenia Gminy oraz zgodności danych ujętych w ewidencji księgowej z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych Rb-28S i Rb-Z, sporządzonych przez Gminę za lata 2002 – 2004