Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 października 2004 r. z kontroli doraźnej obejmującej w szczególności należności i zobowiązania zakładu, koszty postępowania likwidacyjnego, nadzór nad gospodarką finansową zakładu za okres od 25.06.2001 r. do 20.02.2004 r.