Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 października 2004 r. z kontroli kompleksowej za 2003 r.