Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 lutego 2006 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r.