Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 marca 2006 r. z kontroli doraźnej, której przedmiotem była rozbudowa Szkoły Podstawowej z salą sportową w miejscowości Białośliwie w zakresie: stosowania ustawy o zamówieniach publicznych przy udzielaniu tego zamówienia, źródeł finansowania i wydatków poniesionych na tą inwestycję oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych.