Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 listopada 2004 r. z kontroli problemowej za okres od 2003 r. do I półrocza 2004 r. włącznie