Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 grudnia 2004 r. z kontroli kompleksowej za 2003 r.