Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 marca 2006 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r.