Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 kwietnia 2006 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r.