Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 grudnia 2004 r. z kontroli problemowej w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2002 – 2003