Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 grudnia 2004 r. z kontroli kompleksowej za 2003 r. rozszerzonej problemowo w zakresie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2002 r.