Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 grudnia 2004 r. z kontroli kompleksowej za 2003 r., rozszerzonej problemowo o kontrolę w zakresie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2002-2003