Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2005 r. oddalająca wniesione przez Wójta Gminy Dopiewo zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15 grudnia 2004 r.