Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 grudnia 2004 r. z kontroli kompleksowej za 2003 r.