Rzecznicy Dyscypliny Finansów Publicznych:

1. Rzecznik   - Aldona Pruska
2. Zastępca Rzecznika  - Renata Konowałek
3. Zastępca Rzecznika  - Katarzyna Kosmowska

Adres do korespondencji:

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych właściwy w sprawach rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą
w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w Poznaniu

skrytka pocztowa Nr 223,
60-967 Poznań 9.

Zespół Obsługi ds. Naruszeń Dyscypliny Finansów Publicznych:

- Aneta Błochowiak
- Joanna Kocik
- Ewa Pietruszka 

tel. (0-61) 85-95-720