Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 sierpnia 2006 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r.