Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 czerwca 2006 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r.