Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 stycznia 2005 r. z kontroli problemowej za 2003 r.