Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 stycznia 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2005 r.