Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 stycznia 2007 r. z kontroli doraźnej za lata 2003 - 2005 w zakresie:
1) ewidencjonowania przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (wpływów z czynszów, kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego, tj. inwestycji, remontów i konserwacji, zarządu), w tym ujmowanie w księgach rachunkowych Urzędu dowodów źródłowych oraz przestrzeganie obowiązujących zasad prowadzenia rachunkowości,
2) sporządzania bilansu Urzędu oraz bilansu zbiorczego,
3) gospodarowania i dysponowania przez Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. na mocy udzielonego pełnomocnictwa środkami zgromadzonymi na subkoncie bankowym Urzędu.