Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 stycznia 2005 r. z kontroli doraźnej obejmującej stan zobowiązań oraz zgodność danych ujętych w sprawozdaniu budżetowym Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2003 r. z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej