Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 lutego 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2005 r.