Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 marca 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2005 r.