Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 lutego 2007 r. z kontroli doraźnej sprawdzającej wykonanie wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr WK-0911/70/2005 z dnia 8 lutego 2006 r., rozszerzonej w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.