Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 marca 2007 r. z kontroli doraźnej sprawdzającej wykonanie wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr WK-0911/67/2005 z dnia 20 kwietnia 2006 r. rozszerzonej w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w Kleczewie".