Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 kwietnia 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2005 r.