Wystąpienie pokontrolne z dnia 24 kwietnia 2007 r. z kontroli doraźnej obejmującej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie i obsługę kredytów w roku 2006.