Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 maja 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2005 i I półrocze 2006 r.