Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 maja 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.