Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 czerwca 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.