Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 czerwca 2007 r. z kontroli kompeksowej za 2006 r.