Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 czewca 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.