Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 lipca 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2005 r.