Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 lipca 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.